វិញ្ញាបនបត្រ

ISO9001

វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ISO14001

អាយអេសអូ 45001

ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មបរទេស

អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖